Во моментот се врши измена.

Адвокатско друштво ТЕМИС СБ

Адвокатско друштво ТЕМИС СБ од Скопје е основано на 07.06.2009 година од страна на адвокат Бојан Богоески и адвокат Синиша Димитровски како основачи и партнери во друштвото. Двајцата адвокати пред да го основаат друштвото работат како самостојни адвокати од 2006 година во заедничка канцеларија.

Адвокатското друштво  ги обезбедува и дава сите видови на правни услуги во вид на правни совети, застапувања, изготувавање на акти, изготвување на тужби, жалби, предлози и вонредни правни лекови.

Застапувањето во повеќе од 5000 процесирани предмети пред надлежен суд и Нотар , давањето на целокупна правна заштита на повеќе од 30 домашни и странски компании во активното учество во функционирањето на правниот систем, се доволни аргументи  за успешното работење на друштвото.